Τοπάλη 32 - Ερμού,38221, Βόλος, Μαγνησία
+30 24210 35060 / 35039

Πιστοποιητικό Διαχείρισης Δεδομένων και Ενσωμάτωσης Αρχείων

data_managment

Τι είναι το Vellum Certificate in Data manipulation and document integration (Workflow);

Η Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση και διαχείριση εγγράφων είναι η σύγχρονη λύση για την αυτόματη δρομολόγηση εγγράφων σε όλες τις υπηρεσίες ενός οργανισμού. Η εφαρμογή της σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς απέδειξε ότι παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Οι εργασίες που περιέχονται σ’ αυτή την αξιολόγηση, δίνονται σύμφωνα με διεθνές επιχειρηματικό περιεχόμενο και αντιπροσωπεύουν μια σειρά λογικών και αποδοτικών δραστηριοτήτων – work flow.

Σε ποιους απευθύνεται το Vellum Certificate in Data manipulation and document integration;

Το Vellum Certificate in Data manipulation and document integration απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να ξεκινήσουν την Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων. Το πιστοποιητικό Διαχείριση Δεδομένων και ενσωμάτωση αρχείων μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών.

Πληροφορίες για τις εξετάσεις

Οι Δεξιότητες που θα εξεταστούν εξηγούν περισσότερο τα κριτήρια απόδοσης και προσδιορίζουν ακριβώς τι πρέπει να μπορούν να κάνουν οι υποψήφιοι στην εξέταση για να προετοιμαστούν πλήρως για τις εξετάσεις. Οι υποψήφιοι οφείλουν να δύνανται να ικανοποιήσουν όλα τα αντικείμενα.

Οι ενότητες που εξετάζονται στο Πιστοποιητικό Διαχείρισης Δεδομένων και ενσωμάτωση αρχείων (workflow)  από τη VELLUM  είναι οι παρακάτω:

 • Διαχείριση δεδομένων και ενσωμάτωση αρχείων

Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε αυτοματοποιημένο σύστημα (30 ερωτήσεις) πολλαπλών επιλογών. Η συνολική χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι τα 60’ λεπτά και το ποσοστό επιτυχίας της εξεταστικής διαδικασίας ορίζεται στο 70%.

Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης ορίζεται από τον πάροχο εκπαίδευσης ή περιλαμβάνεται στους όρους του εκάστοτε επιδοτούμενου Προγράμματος.

 • Data Protection

  Data Protection

  protection), τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων προστασίας…

 • Digital Marketing

  Digital Marketing

  Με την ενότητα ECDL Digital Marketing έχετε την δυνατότητα να χτίσετε και να πιστοποιήσετε τις βασικές δεξιότητες…

 • Computing

  Computing

  Η ενότητα ECDL Computing εισάγει τις βασικές έννοιες και δεξιότητες που θα χρειαστείτε…

 • Certified Training Professional Development

  Certified Training Professional Developm

  Το Πρόγραμμα CTP Development αποτελείται από δώδεκα (12) Ενότητες. Κάθε εκπαιδευτική συνάντηση περιλαμβάνει διδασκαλία από…

 • ECDL IT Administrator

  ECDL IT Administrator

  Το ECDL IT Administrator είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης, στο οποίο μπορεί να συμμετάσχει…

 • Πρόγραμμα GISPro

  Πρόγραμμα GISPro

  Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης GISPro είναι μια επαγγελματική πιστοποίηση για τις θεμελιώδεις αρχές και τις πρακτικές γνώσεις και…

 • Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Είναι ένα πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην ανίχνευση μαθησιακών Δυσκολιών. Οι κάτοχοι…

 • Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Τα πολυμέσα αποτελούν σήμερα μία δυναμικά εξελισσόμενη τεχνολογία με πρακτικές εφαρμογές σε πολλούς…

 • Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδίαση

  Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδί

  Ένα τεχνικό έργο συλλαμβάνεται και αποδίδεται πρώτα σε χαρτί ως τεχνικό σχέδιο και…