Τοπάλη 32 - Ερμού,38221, Βόλος, Μαγνησία
+30 24210 35060 / 35039

ΑΣΕΠ: 389 προσλήψεις σε μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων

Συνεχίζονται οι προσλήψεις εποχικού προσωπικού στα μουσεία και στις εφορείες αρχαιοτήτων για να καλύψουν τις ανάγκες τους για τη θερινή περίοδο. Θα προσληφθούν 389 εποχικοί υπάλληλοι για οκτώ μήνες. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Δειτε στον παρακάτω πίνακα τις θέσεις ανά φορέα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας (εως 27/4)
ΠΕ Αρχαιολόγων2
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών30
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς (εως 27/4)
ΠΕ Αρχαιολόγων1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων1
ΔΕ Εργατοτεχνιτών2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας (εως 27/4)
ΠΕ Αρχαιολόγων1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου (εως 28/4)
ΠΕ Αρχαιολόγων1
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών3
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας (εως 28/4)
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών2
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (εως 28/4)
ΠΕ Καταδυόμενου Αρχαιολόγου1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας (εως 28/4)
ΠΕ Αρχαιολόγων1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (εως 29/4)
ΔΕ Εργατοτεχνιτών58
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών40
ΠΕ Αρχαιολόγων25
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών3
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών3
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών1
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού5
ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας
Πολιτικών Έργων Τποδομής
3
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού2
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων7
ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων13
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου (εως 29/4)
ΤΕ Λογιστικού1
ΔΕ Φύλαξης αρχαιοτήτων6
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων (εως 29/4)
ΠΕ Αρχαιολόγων1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας (εως 29/4)
ΔΕ Φύλαξης αρχαιοτήτων8
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας2
Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης (εως 4/5)
ΤΕ Λογιστικού1
ΔΕ Φύλαξης αρχαιοτήτων5
ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας1
ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγικής1
ΠΕ Λαογράφων2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος (εως 5/5)
ΠΕ Αρχαιολόγων1
ΔΕ Εργατοτεχνιτών1
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας (εως 5/5)
ΔΕ Φύλαξης αρχαιοτήτων3
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου (εως 5/5)
ΤΕ Λογιστικού1
ΔΕ Φύλαξης αρχαιοτήτων10
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας3
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης (εως 5/5)
ΔΕ Φύλαξης αρχαιοτήτων3
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας (εως 5/5)
ΔΕ Φύλαξης αρχαιοτήτων31
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας3
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (εως 6/5)
ΔΕ Φύλαξης αρχαιοτήτων5
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας1

Για τις θέσεις των αρχαιολόγων ζητούνται: Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων). Για τις θέσεις των τοπογράφων ζητούνται: α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας με τον τίτλο σπουδών και β) Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

87 προσλήψεις φυλάκων στο Μουσείο Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 87 ατόμων ΔΕ Προσωπικό Ασφάλειας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οσοι ενδιαφέρονται να καλύψουν τις θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν: α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.β) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

Comments are closed.